Polityka prywatności i ochrony praw autorskich

Doskonale wiemy, że bezpieczeństwo i prywatność są dla Ciebie ważne. Dla nas są równie istotne. Naszym priorytetem jest zapewnienie użytkownikom wysokiego poziomu ochrony i zagwarantowanie, że ich dane będą zawsze dostępne i bezpieczne. Serwis Regulamin funkcjonowania Serwisu „kochamyzwierzaki.pl”.

I. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: kochamyzwierzaki.pl prowadzony jest przez MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „kochamyzwierzaki.pl” i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
 4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, za wyjątkiem Usługi umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści Serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 7. Załącznikiem i integralną treścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności umieszczona na stronie internetowej Serwisu, która reguluje zasady posługiwania się przez Usługodawcę danymi osobowymi oraz o podobnym charakterze.

II. Definicje

 1. Serwis kochamyzwierzaki.pl („Serwis”) – serwis internetowy prowadzony przez MEDIAPOP Sp. z o.o. w domenie internetowej kochamyzwierzaki.pl i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 3. Usługodawca – MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, umożliwiające w szczególności:
  • zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
  • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
  • umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały.
  • komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. W ramach Portalu Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie  przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
  • umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Materiały, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu;
  • umieszczać własne komentarze pod Materiałami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu  treści o charakterze bezprawnym.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: [email protected]

IV. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych .
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 5. Zamieszczając Materiały w ramach komentarzy lub nowych artykułów Użytkownik oświadcza, że są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy.

 1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
 2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 3. Niedopuszczalne jest  umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

VI. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • Materiały, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
  • jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  • szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu;
  • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
 1. Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

 VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
 3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wskazany adres umożliwia jednocześnie pozyskanie i utrwalanie aktualnej treści regulaminu. Jeżeli w terminie dwutygodniowym od dnia publikacji Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

przetwarza dane osobowe i udostępnia je innym podmiotom tylko w granicach prawa i tylko gdy jest to najbardziej niezbędne. Dbamy o to, by Twoja prywatność pozostała nienaruszona.

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu Regulamin funkcjonowania Serwisu „kochamyzwierzaki.pl”.

  I. Postanowienia wstępne

  1. Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: kochamyzwierzaki.pl prowadzony jest przez MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
  2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „kochamyzwierzaki.pl” i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
  4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, za wyjątkiem Usługi umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści Serwisu.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
  7. Załącznikiem i integralną treścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności umieszczona na stronie internetowej Serwisu, która reguluje zasady posługiwania się przez Usługodawcę danymi osobowymi oraz o podobnym charakterze.

  II. Definicje

  1. Serwis kochamyzwierzaki.pl („Serwis”) – serwis internetowy prowadzony przez MEDIAPOP Sp. z o.o. w domenie internetowej kochamyzwierzaki.pl i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
  2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  3. Usługodawca – MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, umożliwiające w szczególności:
   • zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
   • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
   • umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały.
   • komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.
  5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  III. Zasady korzystania z Serwisu

  1. W ramach Portalu Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
   • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie  przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
   • umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Materiały, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu;
   • umieszczać własne komentarze pod Materiałami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
  2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
   • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
   • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
   • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
   • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
   • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
   • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
   • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
  5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu  treści o charakterze bezprawnym.
  7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: [email protected]

  IV. Własność intelektualna

  1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych .
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
  4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
  5. Zamieszczając Materiały w ramach komentarzy lub nowych artykułów Użytkownik oświadcza, że są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

  V. Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy.

  1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
  2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
  3. Niedopuszczalne jest  umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
  5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
  6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

  VI. Odpowiedzialność usługodawcy

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
   • Materiały, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
   • jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
   • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
   • szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
   • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
   • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

  VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

  1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
   • dostępu do Internetu;
   • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
  1. Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

   VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
  2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
  3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
  4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
  5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

  IX. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
  2. Regulamin może ulec zmianie.
  3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wskazany adres umożliwia jednocześnie pozyskanie i utrwalanie aktualnej treści regulaminu. Jeżeli w terminie dwutygodniowym od dnia publikacji Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
  4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

   jest MEDIAPOP Sp. z o.o.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www funkcjonującego pod adresem Regulamin funkcjonowania Serwisu „kochamyzwierzaki.pl”.

   I. Postanowienia wstępne

   1. Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: kochamyzwierzaki.pl prowadzony jest przez MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
   2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   3. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „kochamyzwierzaki.pl” i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
   4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, za wyjątkiem Usługi umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści Serwisu.
   6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
   7. Załącznikiem i integralną treścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności umieszczona na stronie internetowej Serwisu, która reguluje zasady posługiwania się przez Usługodawcę danymi osobowymi oraz o podobnym charakterze.

   II. Definicje

   1. Serwis kochamyzwierzaki.pl („Serwis”) – serwis internetowy prowadzony przez MEDIAPOP Sp. z o.o. w domenie internetowej kochamyzwierzaki.pl i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
   2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
   3. Usługodawca – MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
   4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, umożliwiające w szczególności:
    • zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
    • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
    • umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały.
    • komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.
   5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   III. Zasady korzystania z Serwisu

   1. W ramach Portalu Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
    • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie  przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
    • umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Materiały, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu;
    • umieszczać własne komentarze pod Materiałami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
   2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.
   3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
    • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
    • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
    • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
    • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
    • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
    • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
    • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu
   4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
   5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
   6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu  treści o charakterze bezprawnym.
   7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: [email protected]

   IV. Własność intelektualna

   1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
   2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych .
   3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
   4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
   5. Zamieszczając Materiały w ramach komentarzy lub nowych artykułów Użytkownik oświadcza, że są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

   V. Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy.

   1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
   2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
   3. Niedopuszczalne jest  umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
   4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
   5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
   6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
   7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

   VI. Odpowiedzialność usługodawcy

   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
    • Materiały, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
    • jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
    • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
    • szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
    • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
    • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

   VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

   1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
    • dostępu do Internetu;
    • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
   1. Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

    VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

   1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
   2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
   3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
   4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
   5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

   IX. Postanowienia końcowe

   1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
   2. Regulamin może ulec zmianie.
   3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wskazany adres umożliwia jednocześnie pozyskanie i utrwalanie aktualnej treści regulaminu. Jeżeli w terminie dwutygodniowym od dnia publikacji Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
   4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

   .

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Ochrona praw autorskich

Większość treści umieszczonych na Regulamin funkcjonowania Serwisu „kochamyzwierzaki.pl”.

I. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: kochamyzwierzaki.pl prowadzony jest przez MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „kochamyzwierzaki.pl” i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
 4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, za wyjątkiem Usługi umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści Serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 7. Załącznikiem i integralną treścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności umieszczona na stronie internetowej Serwisu, która reguluje zasady posługiwania się przez Usługodawcę danymi osobowymi oraz o podobnym charakterze.

II. Definicje

 1. Serwis kochamyzwierzaki.pl („Serwis”) – serwis internetowy prowadzony przez MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873 w domenie internetowej kochamyzwierzaki.pl i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 3. Usługodawca – MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, umożliwiające w szczególności:
  • zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
  • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
  • umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały.
  • komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. W ramach Portalu Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie  przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
  • umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Materiały, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu;
  • umieszczać własne komentarze pod Materiałami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu  treści o charakterze bezprawnym.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: [email protected]

IV. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych .
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 5. Zamieszczając Materiały w ramach komentarzy lub nowych artykułów Użytkownik oświadcza, że są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy.

 1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
 2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 3. Niedopuszczalne jest  umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

VI. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • Materiały, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
  • jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  • szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu;
  • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
 1. Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

 VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
 3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wskazany adres umożliwia jednocześnie pozyskanie i utrwalanie aktualnej treści regulaminu. Jeżeli w terminie dwutygodniowym od dnia publikacji Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

 w tym: tekstów, zdjęć, obrazów oraz filmów znaleziona została przez naszych Użytkowników w Internecie.

Zawsze staramy się odnaleźć twórcę danej treści i poinformować kto jest autorem obrazu czy filmu, szanując jego prawa oraz udostępniając jego twórczość kolejnym osobom.

Ponieważ jednak głównymi autorami Regulamin funkcjonowania Serwisu „kochamyzwierzaki.pl”.

I. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: kochamyzwierzaki.pl prowadzony jest przez MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „kochamyzwierzaki.pl” i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
 4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, za wyjątkiem Usługi umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści Serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 7. Załącznikiem i integralną treścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności umieszczona na stronie internetowej Serwisu, która reguluje zasady posługiwania się przez Usługodawcę danymi osobowymi oraz o podobnym charakterze.

II. Definicje

 1. Serwis kochamyzwierzaki.pl („Serwis”) – serwis internetowy prowadzony przez MEDIAPOP Sp. z o.o. w domenie internetowej kochamyzwierzaki.pl i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 3. Usługodawca – MEDIAPOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 18A lok. 21, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000589873.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, umożliwiające w szczególności:
  • zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
  • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
  • umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały.
  • komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. W ramach Portalu Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie  przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
  • umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Materiały, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu;
  • umieszczać własne komentarze pod Materiałami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu  treści o charakterze bezprawnym.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: [email protected]

IV. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych .
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 5. Zamieszczając Materiały w ramach komentarzy lub nowych artykułów Użytkownik oświadcza, że są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy.

 1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
 2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 3. Niedopuszczalne jest  umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

VI. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • Materiały, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
  • jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  • szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu;
  • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
 1. Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

 VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
 3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wskazany adres umożliwia jednocześnie pozyskanie i utrwalanie aktualnej treści regulaminu. Jeżeli w terminie dwutygodniowym od dnia publikacji Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na, na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

 są nasi Użytkownicy, nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni zadbać o przekazanie nam przez nich kompletu informacji o prawach autorskich.

Jeżeli widzisz, że któryś z naszych opublikowanych wpisów narusza prawa autorskie, prześlij do nas:

 • link do strony internetowej lub inny dowód, że opublikowane na naszym portalu materiały mogą naruszyć prawa autorskie;
 • link do opublikowanego na naszym portalu artykułu, w którym pojawiły się zgłaszane materiały;
 • swoje imię i nazwisko, adres oraz kontakt;
 • oświadczenie, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo i że działasz w dobrej wierze;
 • oświadczenie, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i że jesteś właścicielem własności intelektualnej albo jesteś uprawniony do jej reprezentowania w imieniu właściciela.

Po otrzymaniu powyższych informacji, podejmiemy działania w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w danych przypadkach usunięcia materiału.

Zgłoszenie prosimy wysyłać pod adres: [email protected]

Ponieważ sami jesteśmy twórcami szanujemy pracę i prawa innych. Pomóż nam, bo razem możemy to robić lepiej!